barman    chinatown    cyril    fruit    gobelet    illusion    magicien    magie    oeuf    oiseau    orange    perruche    pomme    shaker    yokohama    -citron    -tour