combat    faute    futsal    girafe    match    pied    safari    tanzanie    -cou    -coup