athlete    flicker    israel    judo    quitter    skvortsova    -hymne    -podium