enfant    fouetter    nautique    nerf    ours    pistolet    pleurs    poisson    ski    tir    tuyau    100    -nutshot    -entrejambe