Du Charleston sur du Daft Punk

Du Charleston sur du Daft Punk , quand deux danseurs de Charleston dansent sur du Daft Punk. Musique : Daft Punk - Around The World